Detecta Parvovirus, Coronavirus e Giardia spp.

Amostras: Fezes frescas.

Prazo: 3 dias úteis.