Campylobacter spp + Clostridium perfringens Coronavírus felino + Cryptosporidium spp Giardia + Panleucopenia felina + Salmonella spp Toxoplasma gondii + Tritrichomonas foetus

Amostra: Fezes frescas.

Prazo: 4 dias úteis.